درباره کالکشن آتریسا

آتریسا: با من در میان شعله‌ها برقص، بگذار آتش وجودم وجودت را به آتش بکشد چرا که آتش مقدس است.

درباره کالکشن آتریسا