درباره کالکشن شاهان

شاهان: تکیه بر تاج و تخت، همچو سروْ برافراشته، ایستاده در طوفان، فرمانروایی می‌کنم.

درباره کالکشن شاهان