درباره کالکشن سوشیانت

سوشیانت: و تو چه میدانی بدون تو نفس کشیدن چه دردی است. تو... تو منجی لحظه‌های سرد و بی روح من. با تو آرامش را در آغوش می‌کشم.

socianet-1